L. E. Jones, 1899
Dịch lời của L. E. Jones, 1899

Câu 1

[Bb]1.Tâm linh ai kia đang mong [Eb]thoát gánh ác [Bb]căn?

Do [F]quyền trong dòng [F7]huyết, [Bb]quyền huyết Jê-sus;

[Bb]Ai kia đang mong linh năng [Eb]thắng quỉ dữ [Bb]chăng?

Do [F]quyền mầu nhiệm [F7]bấy huyết Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc 1

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn

Quyền trong [F7]huyết, Chiên Con [Bb]Thánh;

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn,

Quyền năng [F]do huyết [F7]báu Chiên Con [Bb]lành.

Câu 2

[Bb]2.Ai mong ly khai kiêu căng [Eb]lẫn cả ác [Bb]dục?

Do [F]quyền trong dòng [F7]huyết, [Bb]quyền huyết Jê-sus;

[Bb]Do linh nguyên Gô-gô-tha [Eb]rửa hết uế [Bb]tục,

Do [F]quyền mầu nhiệm [F7]bấy huyết Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn

Quyền trong [F7]huyết, Chiên Con [Bb]Thánh;

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn,

Quyền năng [F]do huyết [F7]báu Chiên Con [Bb]lành.

Câu 3

[Bb]3.Tâm linh ai kia mong cho [Eb]trắng quá tuyết [Bb]không?

Do [F]quyền trong dòng [F7]huyết, [Bb]quyền huyết Jê-sus;

[Bb]Do sông linh kia bao ô [Eb]điểm rửa trắng [Bb]trong,

Do [F]quyền mầu nhiệm [F7]bấy huyết Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn

Quyền trong [F7]huyết, Chiên Con [Bb]Thánh;

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn,

Quyền năng [F]do huyết [F7]báu Chiên Con [Bb]lành.

Câu 4

[Bb]4.Ai mong dâng công cho Vua [Eb]Thánh Jê-sus [Bb]ư?

Do [F]quyền trong dòng [F7]huyết, [Bb]quyền huyết Jê-sus;

[Bb]Ai ưa luôn luôn ca cung [Eb]chúc Cứu Chúa [Bb]ư?

Do [F]quyền mầu nhiệm [F7]bấy huyết Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn

Quyền trong [F7]huyết, Chiên Con [Bb]Thánh;

Quyền trong [Bb]huyết, huyết, [Eb]huyết linh năng vẹn [Bb]toàn,

Quyền năng [F]do huyết [F7]báu Chiên Con [Bb]lành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập