L. E. Jones, 1899
Dịch lời của L. E. Jones, 1899

Câu 1

1.Tâm linh ai kia đang mong thoát gánh ác căn?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jê-sus;

Ai kia đang mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jê-sus.

Điệp khúc 1

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn

Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh;

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Câu 2

2.Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jê-sus;

Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục,

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jê-sus.

Điệp khúc

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn

Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh;

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Câu 3

3.Tâm linh ai kia mong cho trắng quá tuyết không?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jê-sus;

Do sông linh kia bao ô điểm rửa trắng trong,

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jê-sus.

Điệp khúc

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn

Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh;

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Câu 4

4.Ai mong dâng công cho Vua Thánh Jê-sus ư?

Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jê-sus;

Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?

Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jê-sus.

Điệp khúc

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn

Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh;

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn,

Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

Mới truy cập