Robert Lowry, 1877
Dịch lời của Robert Lowry, 1877

Câu 1

[G]1.Lòng tội này [D7]sao [G]cho trắng băng?

Còn gì ngoài ra [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus;

[G]Bình tịnh này [D7]phương [G]chi chữa chăng?

Còn gì ngoài ra [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Câu 2

[G]2.Mọi tội tình [D7]tôi [G]nay Chúa tha,

Đều nhờ quyền trong [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus;

[G]Rày hoàn toàn [D7]thoát [G]ách quỉ ma,

Đều nhờ quyền trong [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Câu 3

[G]3.Tội được sạch [D7]không [G]do khổ tu,

Bèn là nhờ duy [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus;

[G]Việc từ thiện [D7]đâu [G]hay cứu ru?

Hoàn toàn nhờ duy [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Câu 4

[G]4.Nguyện vọng và [D7]bình [G]an của tôi,

Đều là nhờ duy [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus;

[G]Hoàn toàn sự [D7]xưng [G]công nghĩa tôi,

Đều là nhờ duy [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Câu 5

[G]5.Này, một ngày [D7]hoan [G]hô khải ca,

Thật nhờ quyền năng [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus;

[G]Vào nhà đầy [D7]vinh [G]quang nước Cha,

Đều nhờ quyền năng [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Câu 6

[G]6.Ồ, lạ lùng [D7]thay! [G]vinh hiển thay,

Là thần quyền huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus;

[G]Bài nào lòng [D7]tôi [G]ưa hát nay

Bằng bài thần ca [Em]huyết Chúa [D7]Jê-[G]sus.

Điệp khúc

[G]Huyết Chúa [D7]mầu [G]nhiệm biết bao!

[D7]Cho tôi sạch trong hơn [G]tuyết;

Ấy chẳng [D7]nhờ [G]chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết [Em]báu Chúa [D7]Jê-[G]sus.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập