Câu 1

1.Lòng tội này sao cho trắng băng?

Còn gì ngoài ra huyết Chúa -sus;

Bình tịnh này phương chi chữa chăng?

Còn gì ngoài ra huyết Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Câu 2

2.Mọi tội tình tôi nay Chúa tha,

Đều nhờ quyền trong huyết Chúa -sus;

Rày hoàn toàn thoát ách quỉ ma,

Đều nhờ quyền trong huyết Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Câu 3

3.Tội được sạch không do khổ tu,

Bèn là nhờ duy huyết Chúa -sus;

Việc từ thiện đâu hay cứu ru?

Hoàn toàn nhờ duy huyết Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Câu 4

4.Nguyện vọng và bình an của tôi,

Đều là nhờ duy huyết Chúa -sus;

Hoàn toàn sự xưng công nghĩa tôi,

Đều là nhờ duy huyết Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Câu 5

5.Này, một ngày hoan khải ca,

Thật nhờ quyền năng huyết Chúa -sus;

Vào nhà đầy vinh quang nước Cha,

Đều nhờ quyền năng huyết Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Câu 6

6.Ồ, lạ lùng thay! vinh hiển thay,

Là thần quyền huyết báu Chúa -sus;

Bài nào lòng tôi ưa hát nay

Bằng bài thần ca huyết Chúa -sus.

Điệp khúc

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa -sus.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập