Hòa âm: Lowell Mason, 1830
Dịch lời của William Cowper, 1771

Câu 1

1.Kìa, [C]trông suối [Em]thiêng huyết [F]báu tuôn [C]đầy,

Từ hông Jê-[Am]sus phát [G]nguyên,

Tội [C]nhân tắm [Em]mình dưới [F]suối huyết [C]này,

Sạch hết mọi [G7]gian ác [C]liền.

Sạch [C]hết mọi [G7]gian ác [F]liền,

Trắng [C]trong bao [Am]nỗi ác [G7]khiên;

Tội [C]nhân tắm [Em]mình dưới [F]suối huyết [C]này,

Sạch hết mọi [G7]gian ác [C]liền.

Câu 2

2.Kìa, [C]tên cướp [Em]xưa lúc [F]chết phước [C]thay,

Kịp trông hông [Am]huyết Ngài [G]đây;

Dầu [C]tôi xấu [Em]xa giống [F]kẻ cướp [C]này,

Nhờ huyết được [G7]trong trắng [C]ngay.

Nhờ [C]huyết được [G7]trong trắng [F]ngay,

Trắng [C]trong không [Am]vết mảy [G7]may;

Dầu [C]tôi xấu [Em]xa giống [F]kẻ cướp [C]này,

Nhờ huyết được [G7]trong trắng [C]ngay.

Câu 3

3.Quyền [C]năng huyết [Em]Chiên suốt [F]đến muôn [C]đời,

Diệu thay, vô [Am]đối linh [G]dược,

Tận [C]khi thánh [Em]dân Chúa [F]cất lên [C]trời,

Toàn cứu tội [G7]khôn nhiễm [C]được.

Toàn [C]cứu tội [G7]khôn nhiễm [F]được,

Ác [C]khiên khôn [Am]nhiễm[G7]được;

Tận [C]khi thánh [Em]dân Chúa [F]cất lên [C]trời,

Toàn cứu tội [G7]khôn nhiễm [C]được.

Câu 4

4.Nhờ [C]tin chính [Em]tôi thấy [F]huyết láng [C]lai,

Từ hông Jê-[Am]sus[G]tôi

Đề [C]mục của [Em]tôi, ấy [F]ái tâm [C]Ngài,

Vẫn nói tận [G7]khi hết [C]đời.

Vẫn [C]nói tận [G7]khi hết [F]đời

Nói [C]luôn cho [Am]hết đời [G7]tôi;

Đề [C]mục của [Em]tôi, ấy [F]ái tâm [C]Ngài,

Vẫn nói tận [G7]khi hết [C]đời.

Câu 5

5.Rồi [C]khi lưỡi [Em]tôi ấp [F]úng, ngập [C]ngừng,

Nghỉ yên trong [Am]Chúa rày [G]mai.

Miệng [C]tôi cất [Em]cao tiếng [F]hát thanh [C]tân,

Hát khúc quyền [G7]năng huyết [C]Ngài.

Hát [C]khúc quyền [G7]năng huyết [F]Ngài,

Hát [C]khen ơn [Am]cứu Ngài [G7]ban

Miệng [C]tôi cất [Em]cao tiếng [F]hát thanh [C]tân,

Hát khúc quyền [G7]năng huyết [C]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập