Hòa âm: Lowell Mason, 1830
Dịch lời của William Cowper, 1771

Câu 1

1.Kìa, trông suối thiêng huyết báu tuôn đầy,

Từ hông Jê-sus phát nguyên,

Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này,

Sạch hết mọi gian ác liền.

Sạch hết mọi gian ác liền,

Trắng trong bao nỗi ác khiên;

Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này,

Sạch hết mọi gian ác liền.

Câu 2

2.Kìa, tên cướp xưa lúc chết phước thay,

Kịp trông hông huyết Ngài đây;

Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này,

Nhờ huyết được trong trắng ngay.

Nhờ huyết được trong trắng ngay,

Trắng trong không vết mảy may;

Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này,

Nhờ huyết được trong trắng ngay.

Câu 3

3.Quyền năng huyết Chiên suốt đến muôn đời,

Diệu thay, vô đối linh dược,

Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời,

Toàn cứu tội khôn nhiễm được.

Toàn cứu tội khôn nhiễm được,

Ác khiên khôn nhiễmđược;

Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời,

Toàn cứu tội khôn nhiễm được.

Câu 4

4.Nhờ tin chính tôi thấy huyết láng lai,

Từ hông Jê-sustôi

Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài,

Vẫn nói tận khi hết đời.

Vẫn nói tận khi hết đời

Nói luôn cho hết đời tôi;

Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài,

Vẫn nói tận khi hết đời.

Câu 5

5.Rồi khi lưỡi tôi ấp úng, ngập ngừng,

Nghỉ yên trong Chúa rày mai.

Miệng tôi cất cao tiếng hát thanh tân,

Hát khúc quyền năng huyết Ngài.

Hát khúc quyền năng huyết Ngài,

Hát khen ơn cứu Ngài ban

Miệng tôi cất cao tiếng hát thanh tân,

Hát khúc quyền năng huyết Ngài.

Mới truy cập