Geo. C. Stebbins, 1936
Dịch lời của A. B. Simpson, 1904

Câu 1

1.Kìa, cửa cứu rỗi ta vào tự do,

Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ,

cửa ấy sẵn mở toang từ lâu,

Đang đợi trông bạn đây bước vào mau.

Điệp khúc

Kìa, sông sinh mạng tuôn chảy bốn mùa,

Người đến uống không cần mua.

Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,

Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

Câu 2

2.Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,

Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi;

Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh,

Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh.

Điệp khúc

Kìa, sông sinh mạng tuôn chảy bốn mùa,

Người đến uống không cần mua.

Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,

Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

Câu 3

3.Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,

Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn.

Chúa phán hễ ai tin Ngài rày,

Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.

Điệp khúc

Kìa, sông sinh mạng tuôn chảy bốn mùa,

Người đến uống không cần mua.

Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,

Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

Câu 4

4.Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca,

Nhận tin như lời Jê-sus tuyên ra;

Rằng hễ kẻ lấy danh ta cầu nguyện,

Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên.

Điệp khúc

Kìa, sông sinh mạng tuôn chảy bốn mùa,

Người đến uống không cần mua.

Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,

Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

Mới truy cập