William G. Fischer, 1835-1912
Dịch lời của Annie Witenmver

Câu 1

1.Tôn [C]cao Jê-sus [C]vinh hiển [G7]vô [C]song,

Cứu [F]thân, hồn tôi, [D7]ơn ấy nhưng [G]không;

Bao [C]nhiêu tội được [C]tha thứ, [G7]xóa [C]bôi,

Ngài có linh quyền [G7]cứu không từ [C]tôi.

Điệp khúc

Ơn [G7]cứu duy Jê-sus trọn quyền [C]thay!

Ơn [G7]ấy khắp năm châu đều được [C]hay;

[F]Ngực Jê-[C]sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn [G7]tuyết luôn bạch [C]tinh!

Câu 2

2.Tôi [C]nguyên tội ô, [C]tăm tối [G7]khiếp [C]kinh,

Bởi [F]ơn Ngài đem [D7]lên chốn quang [G]vinh,

Tên [C]tôi thuộc trong [C]gia quyến [G7]trên [C]cao,

Nơi ấy hiển vinh [G7]bấy, vui dường [C]bao!

Điệp khúc

Ơn [G7]cứu duy Jê-sus trọn quyền [C]thay!

Ơn [G7]ấy khắp năm châu đều được [C]hay;

[F]Ngực Jê-[C]sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn [G7]tuyết luôn bạch [C]tinh!

Câu 3

3.Cao [C]thay tình yêu [C]không chút [G7]sai [C]dời,

Sâu [F]thay hồng ân [D7]Cứu Chúa muôn [G]đời,

Thỏa [C]thay hồn tôi [C]khi nếm [G7]ơn [C]dào,

Vui bấy suối nhân [G7]ái sâu rộng [C]bao!

Điệp khúc

Ơn [G7]cứu duy Jê-sus trọn quyền [C]thay!

Ơn [G7]ấy khắp năm châu đều được [C]hay;

[F]Ngực Jê-[C]sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn [G7]tuyết luôn bạch [C]tinh!

Câu 4

4.Jê-[C]sus là mọi [C]nhu yếu [G7]tôi [C]nay,

Ái [F]tâm Ngài đem [D7]thiên quốc xuống [G]đây,

Huyết [C]Ngài trọn quyền [C]linh ứng [G7]không [C]thôi,

Đem phiếu trắng hơn [G7]tuyết tâm hồn [C]tôi.

Điệp khúc

Ơn [G7]cứu duy Jê-sus trọn quyền [C]thay!

Ơn [G7]ấy khắp năm châu đều được [C]hay;

[F]Ngực Jê-[C]sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn [G7]tuyết luôn bạch [C]tinh!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập