William G. Fischer, 1835-1912
Dịch lời của Annie Witenmver

Câu 1

1.Tôn cao Jê-sus vinh hiển song,

Cứu thân, hồn tôi, ơn ấy nhưng không;

Bao nhiêu tội được tha thứ, xóa bôi,

Ngài có linh quyền cứu không từ tôi.

Điệp khúc

Ơn cứu duy Jê-sus trọn quyền thay!

Ơn ấy khắp năm châu đều được hay;

Ngực Jê-sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn tuyết luôn bạch tinh!

Câu 2

2.Tôi nguyên tội ô, tăm tối khiếp kinh,

Bởi ơn Ngài đem lên chốn quang vinh,

Tên tôi thuộc trong gia quyến trên cao,

Nơi ấy hiển vinh bấy, vui dường bao!

Điệp khúc

Ơn cứu duy Jê-sus trọn quyền thay!

Ơn ấy khắp năm châu đều được hay;

Ngực Jê-sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn tuyết luôn bạch tinh!

Câu 3

3.Cao thay tình yêu không chút sai dời,

Sâu thay hồng ân Cứu Chúa muôn đời,

Thỏa thay hồn tôi khi nếm ơn dào,

Vui bấy suối nhân ái sâu rộng bao!

Điệp khúc

Ơn cứu duy Jê-sus trọn quyền thay!

Ơn ấy khắp năm châu đều được hay;

Ngực Jê-sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn tuyết luôn bạch tinh!

Câu 4

4.Jê-sus là mọi nhu yếu tôi nay,

Ái tâm Ngài đem thiên quốc xuống đây,

Huyết Ngài trọn quyền linh ứng không thôi,

Đem phiếu trắng hơn tuyết tâm hồn tôi.

Điệp khúc

Ơn cứu duy Jê-sus trọn quyền thay!

Ơn ấy khắp năm châu đều được hay;

Ngực Jê-sus dựa vui bấy,

Huyết Jê-sus làm nên thánh,

Tâm tôi trắng, trắng hơn tuyết luôn bạch tinh!

Mới truy cập