L. Hartsough, 1820-1872
Dịch lời của L. Hartsough

Câu 1

1.Kìa, [Eb]tiếng Chúa kêu dịu dàng,

Gọi [Bb7]tôi mau đến theo [Eb]Ngài;

Dòng [Cm]huyết Gô-gô-tha [Eb]rửa tôi sạch,

Lòng [Bb7]nay thật trắng trong [Eb]hoài.

Điệp khúc

[Eb]Chúa ôi, tôi lại [Ab]ngay,

[Eb]Nay tôi xin lại [Bb7]đây;

[Eb]Xin huyết lưu nơi [Cm]Gô-gô-[Eb]tha

làm [Bb7]tôi sạch trắng hơn [Eb]ngà.

Câu 2

2.Dầu [Eb]tôi yếu thân gầy hình,

Ngài [Bb7]cho mạnh sức phi [Eb]thường;

Ngài [Cm]xóa hết bao nhiêu [Eb]vết tội tình,

Lòng [Bb7]nay sạch sẽ lạ [Eb]dường.

Điệp khúc

[Eb]Chúa ôi, tôi lại [Ab]ngay,

[Eb]Nay tôi xin lại [Bb7]đây;

[Eb]Xin huyết lưu nơi [Cm]Gô-gô-[Eb]tha

làm [Bb7]tôi sạch trắng hơn [Eb]ngà.

Câu 3

3.Jê-[Eb]sus muốn tôi hoàn toàn,

Tình [Bb7]yêu nên giống như [Eb]Ngài;

Nào [Cm]đức tin, yên vui [Eb]với trông cậy,

Trần [Bb7]gian cùng với thiên [Eb]đài.

Điệp khúc

[Eb]Chúa ôi, tôi lại [Ab]ngay,

[Eb]Nay tôi xin lại [Bb7]đây;

[Eb]Xin huyết lưu nơi [Cm]Gô-gô-[Eb]tha

làm [Bb7]tôi sạch trắng hơn [Eb]ngà.

Câu 4

4.Ngài [Eb]chứng quyết cho mọi người,

Lòng [Bb7]luôn trung tín chân [Eb]thành;

Lời [Cm]hứa Chúa đinh ninh [Eb]ứng nghiệm hoài,

Cùng [Bb7]ai thật quyết tuân [Eb]hành.

Điệp khúc

[Eb]Chúa ôi, tôi lại [Ab]ngay,

[Eb]Nay tôi xin lại [Bb7]đây;

[Eb]Xin huyết lưu nơi [Cm]Gô-gô-[Eb]tha

làm [Bb7]tôi sạch trắng hơn [Eb]ngà.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập