Câu 1

1.Kìa, tiếng Chúa kêu dịu dàng,

Gọi tôi mau đến theo Ngài;

Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch,

Lòng nay thật trắng trong hoài.

Điệp khúc

Chúa ôi, tôi lại ngay,

Nay tôi xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi -gô-tha

làm tôi sạch trắng hơn ngà.

Câu 2

2.Dầu tôi yếu thân gầy hình,

Ngài cho mạnh sức phi thường;

Ngài xóa hết bao nhiêu vết tội tình,

Lòng nay sạch sẽ lạ dường.

Điệp khúc

Chúa ôi, tôi lại ngay,

Nay tôi xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi -gô-tha

làm tôi sạch trắng hơn ngà.

Câu 3

3.Jê-sus muốn tôi hoàn toàn,

Tình yêu nên giống như Ngài;

Nào đức tin, yên vui với trông cậy,

Trần gian cùng với thiên đài.

Điệp khúc

Chúa ôi, tôi lại ngay,

Nay tôi xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi -gô-tha

làm tôi sạch trắng hơn ngà.

Câu 4

4.Ngài chứng quyết cho mọi người,

Lòng luôn trung tín chân thành;

Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiệm hoài,

Cùng ai thật quyết tuân hành.

Điệp khúc

Chúa ôi, tôi lại ngay,

Nay tôi xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi -gô-tha

làm tôi sạch trắng hơn ngà.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập