Carl G. Glaser, 1828
Dịch lời của Charles Wesley, 1742

Câu 1

1.Nguyền [A]tâm tôi [E7]tôn vinh [A]Chúa linh [F#m]năng,

[E7]Ngài [A]buông tha [E7]khỏi [A]ác [E7]căn,

Ước [A]cảm xúc huyết Chiên [D]Con trọn đời,

tuôn [A]tràn ra ân [E7]cứu tôi.

Câu 2

2.Nguyền [A]tâm tôi [E7]khiêm ty [A]mãi quy [F#m]phục,

[E7]Làm [A]ngai cho [E7]Đấng [A]Cứu [E7]chuộc,

[A]đấy duy nghe thanh [D]âm Ngài hoài,

Duy [A]Ngài luôn luôn [E7]quản cai.

Câu 3

3.Nguyền [A]tâm tôi [E7]khiêm ty [A]thống hối [F#m]nay,

[E7]Sạch [A]trong, tin [E7]kính, [A]thẳng [E7]ngay,

Dẫu [A]sống chết chẳng sao [D]ngăn Jê-sus

[A]lòng tôi như [E7]gió thu.

Câu 4

4.Nguyền [A]tâm tôi [E7]suy[A]mới mẻ [F#m]luôn,

[E7]Tình [A]yêu do [E7]Chúa [A]dẫy [E7]tuôn,

Thánh [A]khiết, công minh, tinh [D]anh, thiện hiền,

In [A]hình Jê-sus [E7]hiển nhiên.

Câu 5

5.Lạy [A]Jê-sus [E7]Christ, xin [A]đến Chúa [F#m]ôi!

[E7]Và [A]ban tâm [E7]mới [A]trong [E7]tôi,

Ước [A]khắc tân danh trên [D]tâm hồn nầy,

Danh [A]hiệu Yêu Thương [E7]quý thay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập