Câu 1

1.Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành,

Chạy mau đến!

Chúng tôi đang khấn nguyện thế cho anh,

Về gấp lên!

Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay,

Chạy mau đến!

Chính ngay cơ hội biết -sus đây,

Về gấp lên!

Câu 2

2.Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào,

Chạy mau đến!

Hãy trao cho Chúa mọi nỗi gian lao,

Về gấp lên!

-sus không lừa dối anh bao giờ,

Chạy mau đến!

Chúa cứu anh ngay, chớ nênthờ,

Về gấp lên!

Câu 3

3.Anh nên nghe Đấng từ ái khuyên nài,

Chạy mau đến!

Nên mau mau đến nhận phước nơi Ngài,

Về gấp lên!

Lúc anh nghe Ngài nhủ khuyên êm đềm,

Chạy mau đến!

Lúc chúng tôi cầu thế anh trọn niềm,

Về gấp lên!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập