Câu 1

1.Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp nay:

Là phước âm kíp rao đêm ngày;

Nào người xa bỏ đường chánh minh,

Nào những kẻ hồn, thân linh đinh.

Điệp khúc

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi,

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân;

Truyền ra khắp phước âm muôn đời,

Jê-sus Christ tiếp nghinh tội nhân.

Câu 2

2.Người nào tin ắt được thái an,

Kìa, tiếng Chúa phán rất rõ ràng;

Dầu tội nhân khốn nạn đến đâu,

Ngài cứu do lòng từ rộng sâu.

Điệp khúc

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi,

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân;

Truyền ra khắp phước âm muôn đời,

Jê-sus Christ tiếp nghinh tội nhân.

Câu 3

3.Lòng tôi nay chẳng còn cáo tôi,

Tội lỗi xưa Chúa bôi xong rồi;

Vì Jê-sus đã đền giá cao,

Luật pháp dễ đòi gì tôi nao.

Điệp khúc

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi,

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân;

Truyền ra khắp phước âm muôn đời,

Jê-sus Christ tiếp nghinh tội nhân.

Câu 4

4.Mọi tội nhân Chúa đều tiếp nghinh,

Dầu chính tôi với bao tội tình;

Được Jê-sus rửa lòng trắng tinh,

Vào thánh quốc thật là hạnh vinh.

Điệp khúc

Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi,

Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân;

Truyền ra khắp phước âm muôn đời,

Jê-sus Christ tiếp nghinh tội nhân.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập