Will L. Thompson, 1880
Dịch lời của Will L. Thompson

Câu 1

1.Jê-sus đang êm dịu,

tha thiết kêu gọi mọi người,

Kêu anh luôn với tôi hồi lai;

Đứng nơi thiên môn

hằng mong mỏi trông đợi, nài mời,

Ngài chờ chính tôianh hoài.

Điệp khúc

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

-sus đang êm dịu,

tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

Câu 2

2.Cớ sao Jê-sus gọi

tha thiết, ta lại chần chờ?

Kêu anh luôn với tôi lại ngay;

Cớ sao ta

thờ, ân điển chưa nhận hiện giờ?

Ngài chờ chúng ta từ lâu nay.

Điệp khúc

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

-sus đang êm dịu,

tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

Câu 3

3.Chẳng khác thoi đưa, thời

gian sẽ không đợi chờ mình,

Xuân xanh ta luôn đẹp xinh?

Bóng tối tăm bao

bọc, lưỡi hái tử thần thình lình,

Người tội tránh sao bị khổ hình?

Điệp khúc

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

-sus đang êm dịu,

tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

Câu 4

4.Bởi yêu thương sâu nhiệm

Chúa hứa tha mọi tội tình,

Bao dung tha thứ tôi cùng anh;

Chúa vẫn yêu thương

dầu ta bẩn dơ tội đầy mình,

Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh.

Điệp khúc

Về mau, chớ trễ,

Người mệt nhọc nên mau đến Chúa;

-sus đang êm dịu,

tha thiết kêu gọi mọi người,

Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

Mới truy cập