Ira D. Sankey, 1840-1908
Dịch lời của S. C. Morgan

Câu 1

[Ab]1.Nầy bạn [Cm]mệt mỏi [Eb7]lắng nghe [Db]Christ khuyên

[Ab]Lại chỗ [Bb7]hông thương [Eb]đau;

[C]Chúa phán, “Muốn tâm [Fm]linh an [Db]ninh liền,

[Eb]Lại [Bb]đây [Eb] [Ab]mau”.

Câu 2

[Ab]2.Nầy bạn [Cm]tìm Chúa, [Eb7]Chúa đương [Db]tìm kia;

[Ab]Bạn đến [Bb7]đem nguyên [Eb]tâm,

[C]Chúa đứng gõ tâm [Fm]môn luôn [Db]luôn kìa,

[Eb]Chờ [Bb]ngự [Eb] [Ab]lâm.

Câu 3

[Ab]3.Bạn thừa [Cm]nhận Chúa, [Eb7]Chúa cho [Db]trùng sanh

[Ab]Toàn cứu [Bb7]thân, tâm, [Eb]linh;

[C]Chúa bảo dưỡng đến [Fm]khi tên [Db]thiên thành,

[Eb]Thật [Bb]hạnh [Eb] [Ab]vinh.

Câu 4

[Ab]4.Bạn còn [Cm]từ chối [Eb7]cứu ân [Db]Ngài sao,

[Ab]Mà nói [Bb7]“Không, không” [Eb]a?

[C]Nỡ thoái thác để [Fm]Christ đau [Db]thương nào,

[Eb]Ngài [Bb]đành [Eb] [Ab]qua.

Câu 5

[Ab]5.Cuộc đời [Cm]bạn cảm [Eb7]thấy lao [Db]phiền ư?

[Ab]Lòng thống [Bb7]bi than [Eb]van?

[C]Khá tiếp cứu ân [Fm]nay không [Db]nên từ,

[Eb]Được [Bb]nghỉ [Eb] [Ab]an.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập