Ira D. Sankey, 1840-1908
Dịch lời của S. C. Morgan

Câu 1

1.Nầy bạn mệt mỏi lắng nghe Christ khuyên

Lại chỗ hông thương đau;

Chúa phán, “Muốn tâm linh an ninh liền,

Lại đây mau”.

Câu 2

2.Nầy bạn tìm Chúa, Chúa đương tìm kia;

Bạn đến đem nguyên tâm,

Chúa đứng gõ tâm môn luôn luôn kìa,

Chờ ngự lâm.

Câu 3

3.Bạn thừa nhận Chúa, Chúa cho trùng sanh

Toàn cứu thân, tâm, linh;

Chúa bảo dưỡng đến khi tên thiên thành,

Thật hạnh vinh.

Câu 4

4.Bạn còn từ chối cứu ân Ngài sao,

nói “Không, không” a?

Nỡ thoái thác để Christ đau thương nào,

Ngài đành qua.

Câu 5

5.Cuộc đời bạn cảm thấy lao phiền ư?

Lòng thống bi than van?

Khá tiếp cứu ân nay không nên từ,

Được nghỉ an.

Mới truy cập