J. H. Burke, 1890
Dịch lời của A. B. Simpson, 1890

Câu 1

1.Một Jê-[A]sus Christ là chân [D]sứ mạng,

Jê-sus, [A]Đạo ta [B7]hằng rao [E]giảng;

Lòng nguyện [A]tôn cao Jê-sus [D]mỗi đàng,

Duy mong [A]một Jê-[E7]sus vinh [A]quang.

Điệp khúc

Jê-sus: [D]Cứu Chúa, Thánh toàn, [A]Danh y,

Vua vị [E]lai, Chân [B7]Chúa vinh [E7]quý,

Ngài hàm [A]bao mọi [A7]sự, cai quản [D]các thì,

Khen Vị [A]Độc tôn [E7]cõi trường [A]hi.

Câu 2

2.Một Jê-[A]sus Christ là Chân [D]Chúa mình,

Mang tội [A]tình ta [B7]trên thân [E]thánh;

Lại còn [A]xưng ta công nghĩa [D]tốt lành,

Thêm năng [A]lực cho [E7]thân, hồn, [A]linh.

Điệp khúc

Jê-sus: [D]Cứu Chúa, Thánh toàn, [A]Danh y,

Vua vị [E]lai, Chân [B7]Chúa vinh [E7]quý,

Ngài hàm [A]bao mọi [A7]sự, cai quản [D]các thì,

Khen Vị [A]Độc tôn [E7]cõi trường [A]hi.

Câu 3

3.Một Jê-[A]sus cho ta nên [D]thánh rày,

Rửa tội [A]tình[B7]dục thay [E]thảy,

Dùng Thần [A]Linh ban cho như [D]suối đầy,

Tâm vui [A]mừng hát [E7]thật như [A]say.

Điệp khúc

Jê-sus: [D]Cứu Chúa, Thánh toàn, [A]Danh y,

Vua vị [E]lai, Chân [B7]Chúa vinh [E7]quý,

Ngài hàm [A]bao mọi [A7]sự, cai quản [D]các thì,

Khen Vị [A]Độc tôn [E7]cõi trường [A]hi.

Câu 4

4.Một Jê-[A]sus Christ, Danh y [D]lẫy lừng,

Mang tật [A]bịnh ta [B7]thật linh [E]ứng,

Nguồn phục [A]sinh kia tuôn chảy [D]chẳng ngừng,

Dẫy đầy [A]toàn thân [E7]hằng phục [A]hưng.

Điệp khúc

Jê-sus: [D]Cứu Chúa, Thánh toàn, [A]Danh y,

Vua vị [E]lai, Chân [B7]Chúa vinh [E7]quý,

Ngài hàm [A]bao mọi [A7]sự, cai quản [D]các thì,

Khen Vị [A]Độc tôn [E7]cõi trường [A]hi.

Câu 5

5.Một Jê-[A]sus, Năng lực lễ [D]Ngũ tuần,

Ban linh [A]quyền cho [B7]ta phục [E]hưng;

Nguyền Ngài [A]nhen cho tâm khảm [D]cháy bùng,

Do mạch [A]dầu Linh [E7]chảy không [A]ngừng.

Điệp khúc

Jê-sus: [D]Cứu Chúa, Thánh toàn, [A]Danh y,

Vua vị [E]lai, Chân [B7]Chúa vinh [E7]quý,

Ngài hàm [A]bao mọi [A7]sự, cai quản [D]các thì,

Khen Vị [A]Độc tôn [E7]cõi trường [A]hi.

Câu 6

6.Một Jê-[A]sus, ta chờ trông [D]suốt đời,

Nghe kèn [A]truyền vang: [B7]“Jê-sus [E]tới,”

Thì một [A]Jê-sus xưa vẫn [D]chẳng dời,

Đấng muôn [A]sự, muôn [E7]đời không [A]thôi.

Điệp khúc

Jê-sus: [D]Cứu Chúa, Thánh toàn, [A]Danh y,

Vua vị [E]lai, Chân [B7]Chúa vinh [E7]quý,

Ngài hàm [A]bao mọi [A7]sự, cai quản [D]các thì,

Khen Vị [A]Độc tôn [E7]cõi trường [A]hi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập