J. H. Burke, 1890
Dịch lời của A. B. Simpson, 1890

Câu 1

1.Một Jê-sus Christ là chân sứ mạng,

Jê-sus, Đạo ta hằng rao giảng;

Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng,

Duy mong một Jê-sus vinh quang.

Điệp khúc

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quý,

Ngài hàm bao mọi sự, cai quản các thì,

Khen Vị Độc tôn cõi trường hi.

Câu 2

2.Một Jê-sus Christ là Chân Chúa mình,

Mang tội tình ta trên thân thánh;

Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành,

Thêm năng lực cho thân, hồn, linh.

Điệp khúc

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quý,

Ngài hàm bao mọi sự, cai quản các thì,

Khen Vị Độc tôn cõi trường hi.

Câu 3

3.Một Jê-sus cho ta nên thánh rày,

Rửa tội tìnhdục thay thảy,

Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy,

Tâm vui mừng hát thật như say.

Điệp khúc

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quý,

Ngài hàm bao mọi sự, cai quản các thì,

Khen Vị Độc tôn cõi trường hi.

Câu 4

4.Một Jê-sus Christ, Danh y lẫy lừng,

Mang tật bịnh ta thật linh ứng,

Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng,

Dẫy đầy toàn thân hằng phục hưng.

Điệp khúc

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quý,

Ngài hàm bao mọi sự, cai quản các thì,

Khen Vị Độc tôn cõi trường hi.

Câu 5

5.Một Jê-sus, Năng lực lễ Ngũ tuần,

Ban linh quyền cho ta phục hưng;

Nguyền Ngài nhen cho tâm khảm cháy bùng,

Do mạch dầu Linh chảy không ngừng.

Điệp khúc

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quý,

Ngài hàm bao mọi sự, cai quản các thì,

Khen Vị Độc tôn cõi trường hi.

Câu 6

6.Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời,

Nghe kèn truyền vang: “Jê-sus tới,”

Thì một -sus xưa vẫn chẳng dời,

Đấng muôn sự, muôn đời không thôi.

Điệp khúc

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,

Vua vị lai, Chân Chúa vinh quý,

Ngài hàm bao mọi sự, cai quản các thì,

Khen Vị Độc tôn cõi trường hi.

Mới truy cập