Samuel S. Wesley, 1864
Dịch lời của William Walsham How, 1867

Câu 1

1.Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo

Ồ, Thần trí cao tuyệt vời,

Ôi Chânđứng vững biết bao,

Thánh quang giữa đêm trường ơi;

Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh,

Chiếu sáng cách rất diệu vinh,

Đèn linh đưa suốt chơn thiên trình,

Ngày ngày sáng soi đẹp xinh.

Câu 2

2.Do nơi chân Chúa yêu thương mình,

Hội Thánh hưởng ơn lành,

Hiện đang đem ánh sáng Thánh Kinh,

Chiếu ra khắp nơi tường minh;

hộp tinh kim quý báu đây,

Chứa chánh giáo châu ngọc nay,

tranh thiên quốc không chi tày,

Về đạo vĩnh sanh diệu thay!

Câu 3

3.Xưa nay Kinh Thánh như linh kỳ,

Giục mạnh mẽ quân đội thần,

Dường như tháp hải đăng quang huy,

Chiếu qua thế gian trầm luân

Họa đồ đây, kim chỉ hướng đây,

Giữa biển phong ba cuồng quay,

Gành, lao, sương ám băng qua rày,

Đưa ta đến Christ mừng thay!

Câu 4

4.Xin Christ thân ái, ban ơn cho

Toàn Hội Thánh nên đèn vàng,

Hầu dâng cả trí tâm chuyên lo

Chiếu châncho trần gian

Nguyền dùng chân quang dẫn dắt nay,

Lữ khách bước trên đường ngay,

Tận khi tan đám mây đen dầy,

Nhìn Thần nhan tinh tường thay!

Mới truy cập