Câu 1

1.Ta xem Kinh Thánh là ngọn đèn lòa,

Rọi chân ta khỏi nghiêng ngã;

nguồn ơn phước do nơi thiên đình,

sông chảy bên đường linh.

Câu 2

2.Linh lương cung dưỡng hồn ta nhận được,

ma-na của thiên quốc;

Địa đồ xem lối, la kinh đưa đường

Về trên nước trời bình khương.

Câu 3

3.Ôi, duy Kinh Thánh lời Cha đành rành,

Ngàn thu nguyên chỉ Con thánh;

Thật ngoài Kinh Thánh, u minh trên đàng,

Làm sao bước vào thiên quan.

Câu 4

4.Xin Cha soi sáng đặng tôi học hành,

Được khôn ngoan bởi Kinh Thánh;

Nguyện nhận linh huấn cho tâm nhu

đơn giản như hài nhi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập