Franz Joseph Haylen, 1797
Dịch lời của John Newton, 1779

Câu 1

1.Nầy Si-ôn, thành Chúa muôn đời ơi!

Biết bao giai thoại luận về ngươi;

Thật do Chúa thành tín đã dựng xây

Chốn ngươi nên nhà Ngài ngự đây;

Ngươi đứng trên nền Đá sống vô hình,

Quyết không làm cho rung rinh,

Vách cứu rỗi bao phủ ngươi muôn thu,

Nhà ngươi mỉm môi cười kẻ thù.

Câu 2

2.Kìa,số sông sống luôn từ nơi

Suối yêu thương đêm ngày trào sôi,

Làm cho mỗi con cái ngươi bình an,

Hết khát khao, không còn thở than;

Khi đứng bên dòng nước sống tuôn tràn.

ai còn buồn lo than van?

Chúa, Đấng ban ân điển không thay dời,

Ngài muôn thuở, ơn còn muôn đời.

Câu 3

3.Kìa, trên mỗi nhà trong thành đây,

lửa mây bao bọc lạ thay!

Lòa vinh hiểnchở che bầy con,

Chứng tỏ Giê-hô-va gần luôn;

Giê-hô-va là ánh lửa đêm trường,

Bóng bao trùm ngày ngươi an khương,

Bánh ma-na ban xuống nuôi ngươi hoài,

Hồi ngươi vững tin cầu khẩn Ngài.

Câu 4

4.Lạy Giê--va nếu tôi được ơn,

Chép tên tôi dân thành Si-ôn,

Dầu nhân thế nhạo báng, chê cười tôi,

Quyết khoe khoang trong -sus thôi;

Vui thú trên đời chóng phai mau tàn,

Phú vinh dường bèo dạt mây tan

Các thú vui châu báu muôn năm còn,

Được hưởng chỉ dân thành Si-ôn.

Mới truy cập