Câu 1

Tôi xin gió Thánh Linh,

Gió Thánh Linhlòng;

Jê-sus ôi, xin Ngài đoái ban hơi sống.

Tôi xin gió Thánh Linh,

Gió Thánh Linhlòng;

Jê-sus ôi, xin Ngài đoái...Linhlòng.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập