Frederick C. Atkinson, 1841-1897
Dịch lời của George Croly, 1780-1860

Câu 1

1.Nay tôi xin Thánh Linh giánglòng đầy tràn,

Để luôn vận hành cho dứt ham mến thế gian;

Nguyền Ngài hạ cố thay bạc nhược nên dũng tráng,

Giúp đỡ tôi yêu thương Ngài quyết trọn lòng vàng.

Câu 2

2.Xưa nay Vua không phán khuyên tôi yêu Ngài?

Trí khôn năng lực đây thảy thuộc Ba Ngôi hoài;

Tôi trông thập giá, xin dạy lòng thêm gắn bó,

Ước thấy Jê-sus ngay hồi quyết lòng tìm dò.

Câu 3

3.Nguyện dạy lòng am tường Thánh Linh luôn luôn gần,

Giúp tôi vui chịu bao chiến trận trong tâm thần;

Bình định lòng rối ren dẹp sạch câu nghi vấn,

Khiến kiên tâm kêu cầu, chờ đáp lời thập phần.

Câu 4

4.Dạy lòng nầy yêu Ngài giống thiên thần nhiệt thành,

Hãy đổlòng tôi những ham muốn khiết thanh;

Xin ban tôi báp têm bằng Bồ Câu Linh sống,

Chính lửa ái tâm Ngài bùng cháy bàn thờ lòng.

Mới truy cập