R. Kelso Carter, 1891
Dịch lời của R. K. Carter

Câu 1

1.Cầu xin Chúa Christ hơi Linh Thần,

Làm cho tôi chan chứa Thánh Linh,

Nguyện Cha tái ban ngày lễ Ngũ tuần,

Cho hứa ngôn xưa, nay được thành.

Điệp khúc

hơi Linh Thần, đổ thêm linh ân,

Xin lấy yêu thương linh cảm tôi;

trên chúng tôi đầy dẫy Linh Thần,

Ban lửa báp-têm ngay từ trời.

Câu 2

2.Nhằm khi Thánh Linh lượn trên đầu nầy,

Lòng tôi đây xin Chúa khoan khai,

Phục hưng chúng tôi tựa ảnh tượng Ngài,

Xin chứng minh tâm linh nầy hoài.

Điệp khúc

hơi Linh Thần, đổ thêm linh ân,

Xin lấy yêu thương linh cảm tôi;

trên chúng tôi đầy dẫy Linh Thần,

Ban lửa báp-têm ngay từ trời.

Câu 3

3.Hộ tôi trở nên người thánh vẹn phần,

Tự do khỏi xu hướng thế gian;

Nguyện ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần,

Xin giúp tôi thảnh thơi hoàn toàn.

Điệp khúc

hơi Linh Thần, đổ thêm linh ân,

Xin lấy yêu thương linh cảm tôi;

trên chúng tôi đầy dẫy Linh Thần,

Ban lửa báp-têm ngay từ trời.

Mới truy cập