Trích soạn bơi Edwin P. Parker, s. 1836
Dịch lời của Andrew Reed, 1817

Câu 1

1.Nguyền Thánh Linh chiếu ánh chân quang,

Khai tâm trí cho tôiràng;

Mọi điều tăm tối đuổi tốc tán,

U minh biến mất, sáng huy hoàng.

Câu 2

2.Nguyền Thánh Linh lấy phép cao minh,

Đổi tâm ác tôi ra thánh lành;

Mọi tội xưa chiếm cứ bổn tánh,

Ngài trục xuất, khiến hết tung hoành.

Câu 3

3.Nguyền Thánh Linh kíp khiến tôi vui,

Lòng buồn trở nên sáng ngời;

Trừ diệt sạch những nỗi bối rối,

Rịt lòng vỡ nát sớm phục hồi.

Câu 4

4.Thành tâm nguyện với Chúa Thánh Linh

Luôntrú quản cai tánh tình;

Hình tượng tiêu tán trước Đấng Thánh,

Tâm nầy Chúa rất an bình.

Mới truy cập