Marcus M. Wells, 1815-1895
Dịch lời của Marcus M. Wells

Câu 1

1.Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi!

Linh soi sáng đưa đường chúng tôi,

Nguyền cầm tay đưa lữ hành đây,

Băng qua lối sa mạc cát bay.

Khiến thống tâm nên lòng hỉ hoan,

Lúc lắng tai nghe tiếng yêu đang,

Rằng: “Nầy, con vơ vẩn dặm xa,

Theo ta dắt đưa về cố gia.”

Câu 2

2.Nầy bạn yêu thương tín thành ôi!

Xin theo giúp đưa đường chúng tôi;

Đừng lìa xa trong chỗ sợ nghi,

giữa đêm trường hiểm nguy.

Lúc trải qua bao luồng ác phong,

Tán đởm, kinh tâm, mất trông mong,

Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,

Theo ta, bước đi về cố gia.”

Câu 3

3.Hồi buồn lo đau đớn hầu qua,

Mong mau thoát thân nầy bước ra,

Lòng cầu xin, mong nước bình yên.

Do thiên sách tên nầy đã biên.

Lúc lướt qua tử khiếp kinh,

Sở ước tôi duy huyết ứng linh,

Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,

Theo ta, bước đi về cố gia.”

Mới truy cập