Câu 1

1.Đức Thánh Linh, xin ngự trên tôi ngay,

Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng,

Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây,

Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn.

Điệp khúc

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sushơi Linh Ngài.

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay,

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài.

Câu 2

2.Đức Thánh Linh, ban đầy lòng tôi đây,

Tuy tôi khôn thế tả ra;

Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay,

Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa.

Điệp khúc

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sushơi Linh Ngài.

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay,

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài.

Câu 3

3.Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay,

Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài;

Đức Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay,

Xin ban xuống linh năng đầy hoài.

Điệp khúc

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sushơi Linh Ngài.

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay,

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài.

Câu 4

4.Hãy cứu giúp, úy lạo, luyện sạch tôi,

Và ban ơn giúp tâm linh đây;

Phải, Chúa cứu, úy lạo hiện không thôi,

Ngài đang giáng trong tôi thật đầy.

Điệp khúc

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sushơi Linh Ngài.

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay,

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập