William J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của F. Bottome, 1890

Câu 1

1.Ta lo báo tin mừng ngay,

Cho bao thế nhân đều hay,

Những ai có tâm sầu cay,

Khóc lóc, khổ đau, buồn thay;

Anh em kíp khuyên giục nhau,

Lo đi báo tin nầy mau:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Điệp khúc

Kìa Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Đấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Câu 2

2.Canh khuya tối tăm đà qua,

Ban mai đãng quang lộ ra,

Đuổi xua khiếp kinh sầu than,

Bão tố ác ma liền tan

Non kia ánh tia vàng soi,

Kim ô lướt mau dường thoi;

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Điệp khúc

Kìa Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Đấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Câu 3

3.Kia, Vua của muôn vì vương,

Đem theo biết bao diệu phương,

dung biết bao tội nhân,

Khiến hưởng cứu ân mười phân,

Lao lung trống không từ nay,

Vang lên khúc ca tuyệt hay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Điệp khúc

Kìa Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Đấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Câu 4

4.Yêu thương Chúa vô lượng thay,

Tuy tôi đứa con dại ngây,

Quyết rao khắp thiên hạ hay,

Đứa đángđịa ngục đây,

Thiên ân cứu tôi lạ thay!

Soi ra ảnh Thiên Phụ nay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Điệp khúc

Kìa Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Đấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Câu 5

5.Nay ta xướng ca đồng thanh,

âm thấu lên trời xanh,

Cõi thiên thánh dân đồng tâm,

Réo rắt khúc ca hồi âm;

Yêu thương ấy ca diệu hay,

Vui thay khúc bất tuyệt nay;

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Điệp khúc

Kìa Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Đấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa, Thần Yên ủi giáng lai!

Mới truy cập