Thomas Hastings, 1837
Dịch lời của Samuel Stennett, 1787

Câu 1

1.Đẹp [Ab]thay dung [Eb]quang nơi [Ab]trán Chúa [Fm]tôi,

vừa [Db]oai nghi lẫn dịu [Ab]dàng;

Diệu [Ab]vinh thay [Eb]tia kim [Ab]mão[Cm]đối,

Mĩm [Fm]cười cặp [Eb7]môi duyên [Ab]tràn,

cười [Ab]chúm chím [Eb]môi duyên [Ab]tràn.

Câu 2

2.Trần [Ab]gian xưa [Eb]nay ai [Ab]dám sánh [Fm]ngang,

Tuyệt [Db]không ai sánh kịp [Ab]Ngài;

Dầu [Ab]thiên binh [Eb]trên cao [Ab]kia chói [Cm]sáng,

Sánh [Fm]cùng Thần [Eb7]nhan khôn [Ab]tày,

Thật [Ab]sánh Thánh [Eb]nhan khôn [Ab]tày.

Câu 3

3.Vì [Ab]thương tôi [Eb]đang đau [Ab]khổ suy [Fm]nhược,

Ngài [Db]quang lâm cứu trợ [Ab]liền,

[Ab]tôi Ngài [Eb]mang cây [Ab]gỗ nhơ [Cm]nhuốc,

Gánh [Fm]mọi buồn [Eb7]lo ưu [Ab]phiền,

Chịu [Ab]hết khổ [Eb]đau ưu [Ab]phiền.

Câu 4

4.Đời [Ab]tôi bao [Eb]nhiêu vui [Ab]thú sở [Fm]năng,

Nguyện [Db]dâng cho Chúa vẹn [Ab]tuyền;

Nhờ [Ab]ơn Jê-[Eb]sus cho [Ab]tôi đắc [Cm]thắng,

Tử [Fm]thần từ [Eb7]đây[Ab]quyền,

Mồ [Ab]mả đối [Eb]tôi[Ab]quyền.

Câu 5

5.Nhờ [Ab]ơn khoan [Eb]nhân tôi [Ab]lãnh phước [Fm]đây,

Thực [Db]nghiệm tình yêu phi [Ab]thường;

Đời [Ab]tôi nguyện [Eb]dâng cho [Ab]Jê-sus [Cm]đấy,

Để [Fm]đẹp lòng [Eb7]Cha trăm [Ab]đường,

Đẹp [Ab]ý Chúa [Eb]Cha trăm [Ab]đường.

[Db]A-[Ab]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập