H. J. Gauntlett, 1805-1876
Dịch lời của T. Kelly, 1769-1854

Câu 1

[C]1.Kìa, ta [Em]vui trông [F]quang cảnh [C]tuyệt vời,

Hôm nay [D7]“Thống khổ nhân” lên [G7]trời,

[C]Từ trận [Em]trung vinh [Am]qui vào [Dm]khải môn;

[F]Thánh dân [C]quì tiếp [G7]nghinh kính [C]tôn,

[C]Đồng ca [D7]xướng, ngợi [G7]khen Chúa [Dm]hiển vang,

[Am]Nguyện hiến [G7]mão đế vương huy [C]hoàng!

Câu 2

[C]2.Nầy thiên [Em]binh tung [F]hô Chúa [C]muôn loài,

Lập nhiều [D7]chiến công, vinh qui [G7]rày.

[C]Kìa, đang [Em]khi không [Am]trung rền [Dm]tiếng vang,

[F]Mau tôn [C]phò Chúa [G7]lên ngai [C]vàng,

[C]Nguyền dâng [D7]đế miện [G7]cho Đấng [Dm]hiển vinh,

[Am]Vua của [G7]các vua, Vua thanh [C]bình!

Câu 3

[C]3.Tội nhân [Em]xưa khinh [F]Vua của [C]muôn loài,

Họ đội [D7]mão gai, bêu danh [G7]Ngài;

[C]Dầu vậy, [Em]nay thiên [Am]binh cùng [Dm]thánh dân,

[F]Tung[C]rằng chính [G7]Vua chí [C]nhân;

[C]Họ dâng [D7]đế miện [G7]thay thế [Dm]mão gai,

[Am]Ngợi Đấng [G7]đắc thắng, rao danh [C]Ngài!

Câu 4

[C]4.Lời tung [Em]hô nghe [F]vang chuyển [C]khung trời,

Điệu nhạc [D7]khải ca, Vua muôn [G7]đời;

[C]Nhìn quang [Em]cảnh khiến [Am]hỉ hân [Dm]biết bao,

[F]Christ nay [C]ngự[G7]ngôi chí [C]cao;

[C]Nguyền dâng [D7]đế miện [G7]cung tấn [Dm]Thánh Chúa,

[Am]Là Chúa [G7]các chúa, Vua muôn [C]vua!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập