Lyra Davidica, 1708
Dịch lời của Charles Wesley, 1708-1788

Câu 1

[C]1.Ngày nay Chúa phục [F]sinh phước [C]bấy,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[F]Người, thiên [Am7]sứ reo [Dm]lên như [G7]vậy,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[G]Cùng dâng [G7]khải hoàn [C]ca chúc khánh.

[G]Ha-[Am] lê-[D7]lu-[G]gia!

[G7]Thiên cung [C]hát, địa [F]hạ ứng [C]thanh.

Ha-[F] lê-[C]lu-[G7] [C]gia!

Câu 2

[C]2.Kìa, Vua sống lại [F]vinh hiển [C]bấy,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[F]Nọc sự [Am7]chết nay [Dm]đâu rồi [G7]mầy,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[G]Một phen [G7]chết Ngài [C]chuộc chu đáo,

[G]Ha-[Am] lê-[D7]lu-[G]gia!

[G7]Sự thắng [C]của phần [F]mộ[C]đâu?

Ha-[F] lê-[C]lu-[G7] [C]gia!

Câu 3

[C]3.Ngày nay Chúa thành [F]công cứu [C]rỗi,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[F]Ngài đắc [Am7]thắng nơi [Dm]trận tiền [G7]rồi,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[G]Thần chết [G7]dễ cầm [C]ngăn Christ sống,

[G]Ha-[Am] lê-[D7]lu-[G]gia!

[G7]Từ đây [C]cửa trời [F]kia mở [C]trống,

Ha-[F] lê-[C]lu-[G7] [C]gia!

Câu 4

[C]4.Nhờ ơn Chúa dìu [F]ta bước [C]tới,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[F]Kịp chân [Am7]Đấng tôn [Dm]vinh đời [G7]đời,

[C]Ha-[Dm] lê-[G7]lu-[C]gia!

[G]Phục sinh [G7]giống Ngài, [C]thân biến hóa,

[G]Ha-[Am] lê-[D7]lu-[G]gia!

[G7]Thật giống [C]Chúa từ [F]mồ bước [C]ra,

Ha-[F] lê-[C]lu-[G7] [C]gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập