Câu 1

1.Thương Vua tôi thân hình đẫm máu,

Con Trời nay chết thế sao?

Ngẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu,

Chúa phải dâng Thánh Thủ sao?

Điệp khúc

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết,

Jê-sus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

Câu 2

2.Thay tôi Jê-sus chịu ác báo,

Trên thập tự cam khổ đau;

Biển ái, non ân quá đỗi sâu cao,

Chẳng chi sánh nổi đâu.

Điệp khúc

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết,

Jê-sus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

Câu 3

3.Đương giờ ban trưa mặt trời bỗng tối,

Che sự vinh quang Chúa ta;

Đấng Hóa Công xưa huyết phải tuôn rơi,

Bởi cớ vật Chúa tạo ra.

Điệp khúc

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết,

Jê-sus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

Câu 4

4.Nay mặt tôi nên thẹn thuồng bối rối,

Khi thập tự Ngài biểu dương;

Cảm xúc ơn Cha nước mắt tuôn rơi,

Khiến quả tim vỡ thảm thương.

Điệp khúc

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết,

Jê-sus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

Câu 5

5.Tuy lệ tuôn vơi tôi nào trả nổi,

Bao nợ tình yêu Chúa tôi;

Hỡi Chúa, tôi dâng cả nhất sinh tôi,

Thảy thảy dâng Cứu Chúa thôi.

Điệp khúc

Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết,

Jê-sus tuôn huyết cứu tôi;

Cảm biết Chiên Con bửu huyết tuôn rơi,

Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập