John Zundel, 1870
Dịch lời của John Bakewell, 1757

Câu 1

1.Đồng lòng ca tụng tán mỹ -sus,

Xưa bị chính dân mình khinh lờn;

Ngàinhân loại chết cách đớn đau,

Chuộc cứu nhưng không mọi tội nhân.

Hát chúc Đấng mang sầu khổ ưu phiền,

Thay ta gánh ô nhục ác gian;

Nhờ đại công Ngài, lãnh đủ ơn thiêng,

Sự sống bởi danh Ngài được ban.

Câu 2

2.Đồng lòng ca tụng tán mỹ Chiên Con,

Cha chọn thế ta chịu cực hình;

Ngài được xức dầu bởi Đấng Chí tôn,

Làm tế lễ một lần vẹn tinh.

Thiên dân muôn tội được tha vẹn toàn,

Do hông huyết Chiên Con chảy tuôn;

Nhờ Ngài thiên đàng cửa đã mở toang,

Người với Chúa được thuận hòa luôn.

Câu 3

3.Đồng lòng ca tụng tán mỹ -sus,

Ngôi vàng Chúa vẻ vang trường tồn;

Hiện Ngài đang ngồi cánh hữu Thiên Phụ,

Được các thánh, thiên thần, thờ tôn.

sus thay cho tội nhân kêu cầu,

Sắm chỗ chúng ta tương lai;

Hằngcon Ngài khẩn đảo trên cao,

Tận lúc tiếp ta xa trần ai.

Câu 4

4.Thờ phượng, năng lực, hiển hách, tôn vinh,

Duy thuộc Chúa Jê-sus muôn đời;

Đồng lòng ca tụng Đấng đã hy sinh,

Cùng lớn tiếng khen ngợi không thôi.

Hỡi các thánh trên trời, khá chung hòa

Thiên ca tán mỹ reo lớn lên,

Rập ràng ca tụng Cứu Chúa chúng ta,

Tụng mỹ Đấng Em-ma-nu-ên.

Câu 5

5.Nầy bầy chiên Ngài sắp hiển vinh thay,

Vui thuật các ân huệ thiên thượng;

Điệu nhạc vui mừng hát lớn tiếng nay

Về Chúa bởi ta từng bị thương.

Trên thiên cung nay kim mão huy hoàng,

Thay ta khẩn xin Cha thiết tha,

Nhìn mặt -sus Christ rất vinh quang,

Thờ kính Chúa dâng điệu trường ca.

Mới truy cập