Câu 1

1.Ôi Chúa Jê-sus đành mang thập hình,

ác nhân đây Ngài phải hy sinh,

Đem đức yêu thương, ban ơn hòa bình,

Ngợi khen Jê-sus, Chúa nhân lành.

Điệp khúc 1

Cứu người, Chúa vui mang thập hình,

Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh,

Chính tôi biết lấy chi đền bồi

Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

Câu 2

2.Ôi Chúa chí tônsao hạ mình,

Đau khổ không nao, nhục nhã xem khinh,

Thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng,

Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn.

Điệp khúc 1

Cứu người, Chúa vui mang thập hình,

Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh,

Chính tôi biết lấy chi đền bồi

Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

Câu 3

3.Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch ròng,

Dạn đến nơi hạnh phước vô song,

Tôi hiến thân, linh cho -sus hoài,

Truyền danh tôn vinh, cứu nhân loài.

Điệp khúc

Cứu người, Chúa vui mang thập hình,

Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh,

Chính tôi biết lấy chi đền bồi

Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập