George J. Elvey, 1868
Dịch lời của Mathew Bridges, 1851

Câu 1

[E]1.Nguyện tụng ngợi [C#m]Chiên Con [A]thánh,

Hiến [E]vương miện [F#m]kể muôn [B7]ngàn,

Cùng [E]reo vang [C#m]khúc thiên [F#7]ca hòa [B7]thanh,

Lấp bao bản [F#7]hát thế [B]gian,

Khá [E]hát lớn [E7]linh hồn [A]hỡi,

[C#7]Chúc [F#]Đấng thay [F#7]ngươi chịu [B]chết,

Chúc [E]tán Thánh [A]Vương quân [F#m]lâm mọi [C#m]nơi,

Hát [A]khúc hoan [B7]ca bất [E]tuyệt.

Câu 2

[E]2.Nguyện tụng ngợi [C#m]Vua nhân [A]ái,

Hiến [E]vương miện [F#m]rất huy [B7]hoàng;

Kìa, [E]xem thương [C#m]tích chân, [F#7]tay hòa [B7]hai,

Chiếu ra ánh [F#7]sáng hiển [B]vang!

Những [E]dấu đinh [E7]kia lòa [A]chói

[C#7]khiến [F#]mắt thiên [F#7]binh đều [B]quáng

Trước [E]ánh sáng [A]thánh vết [F#m]thương bật [C#m]soi,

Cúi [A]xuống che [B7]mặt phục [E]toàn.

Câu 3

[E]3.Nguyện tụng ngợi [C#m]Vua an [A]thới,

Hiến [E]vương miện [F#m]rất huy [B7]hoàng;

Ngài [E]dẹp yên [C#m]chiến tranh [F#7]trong mọi [B7]nơi,

Đất ca xướng [F#7]Chúa vĩnh [B]an!

Nước [E]Chúa ta [E7]lâu dài [A]bấy,

[C#7]Hãy [F#]hát chung [F#7]quanh bệ [B]thánh

Hoa [E]trổ[A]vết đinh [F#m]chân Ngài [C#m]đây,

Tỏa [A]ngát hương [B7]thơm thiên [E]thành.

Câu 4

[E]4.Nguyện tụng ngợi [C#m]Vua muôn [A]thuở,

Hiến [E]vương miện [F#m]Chúa niên [B7]thì,

Dựng [E]nên tinh [C#m]tú, yên [F#7]định địa [B7]cơ,

Chẳng ai tả [F#7]nổi đức [B]uy!

Cứu [E]Chúa thay [E7]tôi chịu [A]chết,

[C#7]Ấy [F#]Đấng muôn [F#7]vật tụng [B]tán,

Vinh [E]hiển, oai [A]danh ai [F#m]hay thuật [C#m]hết,

Suốt [A]muôn thu [B7]không suy [E]tàn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập