Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.

Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi.

Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại.

Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình, Và cắt công việc cho các tớ gái mình.

Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.

Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ.

Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sặm.

Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.

Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng.

Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác.

Con cái nàng chỗi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chỗi dậy, và khen ngợi nàng rằng:

Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.

Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.

Châm-ngôn 31:10-12, 15, 18, 20-21, 26-31.


Mới truy cập