Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.

Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.

Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.

Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.

Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.

Rô-ma 12:9-10, 13, 15-18.

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.

Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.

Ga-la-ti 6:2, 10.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.

I Giăng 4:11.


Mới truy cập