Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.

Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôiđứng dậy; từ xa Chúa hiểubiết ý tưởng tôi.

Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.

Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi,kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngàiđã biết trọn hết rồi.

Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi…

Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đỗi tôi không với kịp!

Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?

Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.

Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển,

Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.

Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối,

Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;

Xin xem thử tôi có lối ác nàochăng, xin dắt tôi vào conđường đời đời.

Thi-thiên 139:1-14, 23-24.


Mới truy cập