Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Dầu khi tôi đi trong trũngbóng chết, tôi sẽ chẳng sợ taihọa nào;

Vì Chúa ở cùng tôi: cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn.

Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Thi-thiên 23.


Mới truy cập