Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết,

Lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

Kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Thi-thiên 1.

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.

Ê-sai 53:6.

Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Ma-thi-ơ 7:13, 14.

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song khỏi sự chết mà đến sự sống.

Giăng 14:6; 5:24.


Mới truy cập