Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.

Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.

Hãy vui vẻ, và nức lòng mừngrỡ, vì phần thưởng các ngươiở trên trời sẽ lớn lắm;

Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại?

Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.

Sự sáng các ngươi hãy soitrước mặt người ta như vậy,đặng họ thấy những việc lànhcủa các ngươi, và ngợi khenCha các ngươi ở trên trời.

Ma-thi-ơ 5:1-16.


Mới truy cập