Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, và được sự thông sáng, có phước thay!

Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.

Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.

Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.

Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an.

Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.

Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.

Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, và mây đặt ra sương móc.

Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con;

Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con, và như đồ trang sức cho cổ con.

Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, và chân con không vấp ngã.

Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.

Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác;

Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;

Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.

Châm-ngôn 3:13-26, 5, 6.


Mới truy cập