Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời!

Nguyện nhà A-rôn nói rằng: Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời!

Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng: Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời!

Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi.

Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ; loài người sẽ làm chi tôi?

Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi; nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo.

Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người.

Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa.

Các nước đã vây tôi; tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va.

Chúng nó đã vây tôi, phải, đã vây tôi; tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va.

Họ vây tôi khác nào đàn ong; họ bị tắt như ngọn lửa gai; tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va.

Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta.

Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.

Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể.

Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên, tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể.

Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.

Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết.

Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va.

Đây là cửa của Đức Giê-hô-va; những người công bình sẽ vào đó.

Tôi sẽ cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi.

Thi-thiên 118:1-21.


Mới truy cập