Hubert Mitchel
Dịch lời của Annie J. Flint

Câu 1

1.Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách.

Nào khi gian lao tăng, Christ thêm sức lực phi thường,

gặp thêm bao nhiêu khổ nạn, Ngài vẫn nhất thiết xót thương;

gặp thử thách như lửa hừng, Chúa bên trọn đường.

Điệp khúc

Christ yêu thương không kể xiết, Ngài ban ơn không chế tiết.

Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian.

theo giàu sang cùng trong ân điển của Cứu Chúa,

Chúa thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

Câu 2

2.Nào khi kho kiên tâm tiêu hao hết phương nhẫn nhục mãi,

việc Cha chưa xong xuôi bao hăng hái đã suy tàn,

kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu tan,

thì ân điển Christ dồi dào mới khởi sự tuôn tràn.

Điệp khúc

Christ yêu thương không kể xiết, Ngài ban ơn không chế tiết.

Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian.

theo giàu sang cùng trong ân điển của Cứu Chúa,

Chúa thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

Mới truy cập