Elizabeth Pate
Nguyệt Thu

Câu 1

1.Về đây chung nhóm phước hạnh biết bao,

được Cha thêm sức dưỡng nuôi tâm hồn.

Niềm vui trong Chúa càng thêm hăng hái,

khát khao được đến với Cha gần hơn.

Điệp khúc

Giờ đây từ giã mỗi người mỗi nơi,

dù có cách xa hằng nhớ đến nhau.

Nguyện Cha từ ái luôn gìn giữ anh,

dẫu ở nơi đâu Ngài vẫn theo cùng.

Câu 2

2.Dù cho xa cách nhưng lòng vững an,

nhờ Cha đưa dắt suốt trên thiên trình.

Lòng luôn ghi nhớ ngày vui ơn phước

sống trong lời Chúa thỏa vui cùng nhau.

Điệp khúc

Giờ đây từ giã mỗi người mỗi nơi,

dù có cách xa hằng nhớ đến nhau.

Nguyện Cha từ ái luôn gìn giữ anh,

dẫu ở nơi đâu Ngài vẫn theo cùng.

Câu 3

3.Nguyện Cha soi sáng trên từng bước đi

dù cho anh đến nơi phương xa nào.

Làm theo gương Chúa hầu việc khiêm tốn,

giúp cho người biết đến danh Jê-sus.

Điệp khúc

Giờ đây từ giã mỗi người mỗi nơi,

dù có cách xa hằng nhớ đến nhau.

Nguyện Cha từ ái luôn gìn giữ anh,

dẫu ở nơi đâu Ngài vẫn theo cùng.

Mới truy cập