Baylus B. McKinney
Dịch lời của Mack Weaver

Câu 1

1.Hỡi [F]Chúa, để trong lòng [C7]con gánh [F]nặng

về [Bb]bao linh [Bbm]hồn quanh [F]con.

Cố [F]gắng con xin làm [Gm]xong [D]công [Gm]tác

dắt [F]đưa bạn [C7]bè đến [F]Ngài.

Điệp khúc

Nguyện [Bb]đem cho Chúa linh [F]hồn trầm luân.

Đây [C]là trách [G7]nhiệm của [C]con.

Chúa [F]Thánh Linh ban quyền [D7]phép cho [Gm]con

đưa [F]dắt bao [C7]người đến [F]Ngài.

Câu 2

2.Chúa [F]chỉ cho con người [C7]nào đắm [F]chìm

tội [Bb]lỗi để [Bbm]nhận ơn [F]cứu.

Bởi [F]đức yêu thương, Ngài [Gm]ban [D]ơn [Gm]thiêng

giúp [F]cho bao [C7]người đến [F]Ngài.

Điệp khúc

Nguyện [Bb]đem cho Chúa linh [F]hồn trầm luân.

Đây [C]là trách [G7]nhiệm của [C]con.

Chúa [F]Thánh Linh ban quyền [D7]phép cho [Gm]con

đưa [F]dắt bao [C7]người đến [F]Ngài.

Câu 3

3.Chúa [F]cứu linh hồn, còn [C7]ta khẩn [F]nguyện

cầu [Bb]cho bao [Bbm]người quanh [F]ta.

Đến [F]lúc chúng ta vào [Gm]trong [D]thiên [Gm]cung

thấy [F]bao linh [C7]hồn quý [F]này.

Điệp khúc

Nguyện [Bb]đem cho Chúa linh [F]hồn trầm luân.

Đây [C]là trách [G7]nhiệm của [C]con.

Chúa [F]Thánh Linh ban quyền [D7]phép cho [Gm]con

đưa [F]dắt bao [C7]người đến [F]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập