R. Kelso Carter, 1886
Dịch lời của R. Kelso Carter

Câu 1

1.Ôi Jê-sus, [C]Đấng không [F]chút biến [C]canh,

Dẫu thời gian [C]qua vẫn không thay [G]dời;

kìa mọi vinh [G7]quang của chính thánh [C]danh,

Rành rành dấu [D7]chứng Chúa sống lại [G7]rồi.

Điệp khúc

Nhơn tôi Jê-[C]sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau [F]thương, huyết tuôn đầy [C]mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi [F]rồi,

Gánh bao ô [C]tội cùng [G7]tật bịnh [C]tôi.

Câu 2

2.Yêu tôi thân [C]Chúa đinh [F]đóng huyết [C]rơi,

Vì mọi tội [C]tôi Chúa thay chịu [G]hình;

Mọi tật bịnh [G7]kia Chúa gánh thế [C]tôi,

Kìa, nhìn Jê-[D7]sus tim đã tan [G7]tành.

Điệp khúc

Nhơn tôi Jê-[C]sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau [F]thương, huyết tuôn đầy [C]mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi [F]rồi,

Gánh bao ô [C]tội cùng [G7]tật bịnh [C]tôi.

Câu 3

3.Muôn năm như [C]hứa tay [F]Chúa ngắn [C]đâu,

Lời Ngài còn [C]nguyên dẫu muôn vật [G]dời;

Ngài hằng nhìn [G7]xem khắp cả ngũ [C]châu,

Phù hộ ai [D7]đang thổn thức sụt [G7]sùi.

Điệp khúc

Nhơn tôi Jê-[C]sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau [F]thương, huyết tuôn đầy [C]mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi [F]rồi,

Gánh bao ô [C]tội cùng [G7]tật bịnh [C]tôi.

Câu 4

4.Xưa nay không [C]có chi [F]Chúa bất [C]năng,

Ngài cầm quyền [C]trên hải, xuyên, sơn, [G]hà;

Ngài dùng quyền [G7]thiêng cứu khỏi ác [C]căn,

Mà lại không [D7]phương cứu chữa bịnh [G7]à?

Điệp khúc

Nhơn tôi Jê-[C]sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau [F]thương, huyết tuôn đầy [C]mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi [F]rồi,

Gánh bao ô [C]tội cùng [G7]tật bịnh [C]tôi.

Câu 5

5.Xa bao kinh [C]khiếp tôi [F]đến trước [C]ngôi,

Giờ này nguyền [C]đem hết thân, hồn, [G]thần;

Nhờ Ngài làm [G7]cho thánh khiết, Chúa [C]ôi,

Ngài đà thay [D7]tôi hiến thân một [G7]lần.

Điệp khúc

Nhơn tôi Jê-[C]sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau [F]thương, huyết tuôn đầy [C]mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi [F]rồi,

Gánh bao ô [C]tội cùng [G7]tật bịnh [C]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập