Wm. B. Bradbuny, 1816-1868
Ông Văn Trung, 1934

Câu 1

1.Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đa,

Canh khuya Chúa Jê-sus sanh ra,

Bỏ nơi thiên đàng ngôi quang vinh,

Chúa đã lâm trần cứu dân mình.

Điệp khúc

-ên đêm vui thỏa!

-sus tìm kiếm ta;

-ên đêm vui thỏa!

Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

Câu 2

2.Xưa thiên binh cùng nhau hân hoan,

Cao rao phước âm cho nhân gian;

Nay ta rao truyền tin Christ sinh,

Để thế gian nhận biết Vua mình.

Điệp khúc

-ên đêm vui thỏa!

-sus tìm kiếm ta;

-ên đêm vui thỏa!

Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

Câu 2

3.Thiếu nhi ta cùng nhau ca lên,

Hân hoan nhóm quanh cây Nô-ên,

Nhắc nhau câu chuyện Jê-sus sinh,

Để chết trên thập giá thay mình.

Điệp khúc

-ên đêm vui thỏa!

-sus tìm kiếm ta;

-ên đêm vui thỏa!

Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.

Mới truy cập