Cổ điệu Anh
Dịch ra tiếng Vịệt, 1948

Câu 1

1.Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền

Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền;

Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà,

Đêm giá canh trường thân phủ sương già.

Điệp khúc

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sanh Vua Y--ra-ên!

Câu 2

2.Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa,

Đang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa;

Tia hào quang kia soi khắp sơn

Không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà.

Điệp khúc

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sanh Vua Y--ra-ên!

Câu 3

3.Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy,

Bác ba người chung đến vui vầy,

Bước lần lần theo sao sáng trên trời,

Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.

Điệp khúc

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sanh Vua Y--ra-ên!

Câu 4

4.Sao lần lần qua tây bắc sáng trưng,

Đến Bết-lê-hem sao bỗng nhiên ngừng,

Nơi nầy dị tinh đứng mãi không dời,

Chính chỗ Anh Hài Jê-sus ra đời

Điệp khúc

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sanh Vua Y--ra-ên!

Câu 5

5.Ba vị cùng trong quán vui mừng,

Quỳ xuống khiêm nhường tôn kính Con Thần,

Lễ vật bày ra nơi máng sài:

Vàng, nhũ hương, một dược kính dâng Ngài.

Điệp khúc

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sanh Vua Y--ra-ên!

Câu 6

6.Nay mừngên ta hát một bài,

Cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài;

Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên,

Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

Điệp khúc

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sanh Vua Y--ra-ên!

Mới truy cập